ÚTNOEGING
FOAR IN ÛNDERFININGSTOUR MEI HYNDER EN WEIN

De Peinder Mieden is in robúste en ynnovative manier fan natuerûntwikkeling tusken De Pein en Drachten wêryn, op beheinde skaal wenne wurde kin. 87 hektare agrarysk lâns- kip wurdt werom ûntwikkele oant natuer mei op syn heechst 45 boukavels fan 1.000 m2. Dat is 5% fan it hiele areaal. It gebiet is in karakteristyk en beskerme elzensingellânskip en ûnderdiel fan de Noardlike Fryske Wâlden.

Ûntwikkele yn CPO, neffens it konsept ‘Nieuwe Marken’ fan lânskipsbureau Stroming. Stipe troch lânskipsbureau Stroming, de gemeente Smellingerlân en ‘Innovatie Agro en Natuur’.
Jo kinne jo hjirûnder ynskriuwe foar in Ûnderfiningstour mei hynder en wein troch de omjouwing (op syn heechst 10 persoanen per kear). Spitigernôch is de toer net gaadlik as jo minder falide binne. Fierders graach op tiid ynskriuwe, want fol is fol!


PROGRAMMA
09.00 oere Ûntfangst yn it gebou fan de iisklup fan De Pein mei kofje, tee en Fryske koeke.
Adres: Hegewei (tsjinoer nûmer 16) yn De Pein (Fryslân).
09.30 oere Ynformaasje oer it gebiet: de oergong nei natuer en wenningen.
10.00 oere Ûnderfinings toer mei hynder en wein troch de omjouwing.
11.30 oere Ôfsluting by it gebou fan de iisklup.

DATA (Graach twa mooglikheden oanjaan)
Ik/wy wolle graach mei op:

Sneon 26 maaie 9.00 – 11.30 oere
Sneon 9 juny 9.00 – 11.30 oereSneon 16 juny 9.00 – 11.30 oere
Sneon 23 juny 9.00 – 11.30 oere
Sneon 25 augustus 9.00 – 11.30 uurSneon 8 septimber 9.00 – 11.30 oereSneon 15 septimber 9.00 – 11.30 oereSneon 22 septimber 9.00 – 11.30 oere

DIELNIMMER(S)