Veel gestelde vragen

Waarom het concept Nieuwe Marke bij Opeinde toepassen?
De gemeente constateert dat het gebied tussen Opeinde en Drachten haar agrarische functie verliest. Omdat het gebied een aantal waardevolle landschappelijke kenmerken bezit, wil de gemeente het gebied zoveel mogelijk in stand houden.
De gemeente raakte enthousiast over het concept Nieuwe Marke omdat het ook de mogelijkheid biedt om de uitgangspunten en de ideeën uit de ideeënbus van www.wijbouweneenwijk.nl te combineren met de realisatie van een openbaar toegankelijk natuurgebied. De gemeente zag in het concept Nieuwe Marke een mogelijkheid om het hele gebied tussen Drachten en Opeinde een functie te geven en zodoende het groene landschap tussen beide kernen te behouden.

Waarom was het nodig om het oorspronkelijke plangebied uit te breiden?
In het oorspronkelijke plan dat de gemeente voor het gebied ten zuiden van Opeinde had (wijbouweneenwijk.nl, 17 ha) was geen rekening gehouden met de invulling van het resterende gebied tussen Opeinde en Drachten. Zowel vanuit Opeinde als ook vanuit de gemeente en de provincie lag er nog een vraag wat er met dit gebied zou gebeuren. Daarnaast was er de wens voor woninguitbreiding bij Opeinde. Met de partijen die het concept Nieuwe Marke bedacht hebben, liep de gemeente tegen een haalbaar uitvoeringsconcept aan voor de totaaloplossing. Een Nieuwe Marke is echter alleen te realiseren als het plangebied minimaal 50 ha. groot is. Een kleiner gebied kun je namelijk geen natuurgebied noemen. En wonen in de natuur is een van de uitgangspunten van een Nieuwe Marke. Het gebied tussen Opeinde en industrieterrein De Haven dat nu is aangewezen voor De Peinder Mieden is ongeveer 87 ha.

Hoeveel woningen komen er in het gebied?
Om een Nieuwe Marke betaalbaar te maken moet er 44.000 m2 grond verkocht worden. Er is gerekend met een afname van gemiddeld 1000 m2 grond per woning. In dat geval zullen er dus maximaal 44 woningen in het plangebied komen. Het is echter mogelijk dat er mensen zijn die meer grond willen afnemen. De groep toekomstige bewoners maken zelf een plan voor de verdeling van de gronden binnen de woonclusters. Kan er in de toekomst meer bebouwing in het gebied komen?
Nee, de verhouding 5% bebouwing en 95% groen blijft ook in de toekomst gehandhaafd. Dat betekent dat er in de toekomst geen extra bebouwing in het gebied wordt toegestaan. Als blijkt dat het plan financieel haalbaar is met minder woningen, is dat wel mogelijk.

Hoe zijn de locaties voor mogelijke woningbouw gekozen?
Op de kavelkaart zijn de woonkavels aangegeven. De aangewezen plekken voor woningbouw liggen nog niet exact vast. Immers, als er kopers zijn die meer dan 1000 m2 willen dan verandert de tekening. De nu getekende kavels zijn gekozen op grond van de hoogteligging en/of de ligging nabij dorp en water. De keuze voor wat hogere gebieden is duurzamer en goedkoper. De keuze voor een ligging nabij het dorp/water wordt ingegeven door de voorwaarden die de provincie mee geeft.
Verder is de geluidscontour van industrieterrein De Haven een belemmering. Deze lijn loopt dwars over het gebied. Ten zuiden van deze lijn zijn geen functies toegestaan waarbij mensen langdurig in het gebied verblijven (waaronder dus ook wonen).

Blijft de ijsbaan behouden?
Ja, de ijsbaan blijft op de huidige plek.

Hoe wordt het beheer van het natuurgebied geregeld?
De bewoners van het gebied worden niet alleen eigenaar van hun eigen kavel, maar worden ook voor een deel eigenaar van het natuurgebied. Het is de bedoeling dat het beheer van het natuurgebied ook door de huiseigenaren, verenigd in een vereniging van eigenaren, wordt gedaan (of wordt uitbesteed). We schatten nu in dat het beheer tussen €55,- en €75- incl. BTW per huishouden, per maand, zal gaan kosten. Er staat een globaal ingeschat bedrag voor het beheer van het gebied per huishouden per maand genoemd. Wat moet hiervoor gebeuren?

Het jaarlijks onderhoud bevat de volgende elementen;
• Onderhoud van de (onverharde/halfverharde) paden in het gebied
• Natuurlijke begrazing van het niet bewoond gebied dmv. een gecontracteerde (publieksvriendelijke) kudde incl. kosten dierenarts,
DNA onderzoek, aansprakelijkheidsverzekering, administratie, vangen tbv oormerken etc.
• Het periodiek hekkelen van de ontwateringsloot
• Afrastering tbv. grazers, op grens met bewoond gebied, sloten, rijweg, etc. incl. veeroosters
• Het uitmaaien van wandelpaden door het gebied
• Het periodiek snoeien en afzetten van de singels